Contact

Tôi là Đoàn Long, một nhiếp ảnh gia tự do ở  Thái Bình, Việt Nam . Tôi sẵn sàng cho các công việc về nhiếp ảnh nghệ thuật. Hãy liên hệ với tôi, nếu bạn cần được tư vấn!

“My name is Doan Long, a freelance photographer in  Thai Binh, Viet Nam. I am available for art photography jobs. Feel free to contact me, if you need advice!”

Phone

+84 87 968 67 77

E-mail

dl@doanduylong.com

Address

No. 20
Le Hong Phong, Thai Binh City

SOCIALS

fb.com/doanduylong

 

OR SEND A MESSAGE